Wie zijn we

Ons website-adres is: https://rtpraktijkjoycesnijders.nl.

RT Praktijk Joyce Snijders, gevestigd Kromgouw 57, 1352 BD Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://rtpraktijkjoycesnijders.nl
RT Praktijk Joyce Snijders
Kromgouw 57
1352 BD Almere
+31617508105

Joyce Snijders is de Functionaris Gegevensbescherming van RT Praktijk Joyce Snijders. Zij is te bereiken via info@rtpraktijkjoycesnijders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
RT Praktijk Joyce Snijders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Begeleidingsplan en/of observatie van betrokkene

Toestemming
De ouder of wettelijke vertegenwoordiger van betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het maken van een dienst.

Wettelijke verplichting
Op basis van een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van een overeenkomst is de betrokkene verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, worden deze niet verstrekt dan wordt de opdracht en/of overeenkomst geannuleerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
RT Praktijk Joyce Snijders verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gerechtvaardigd belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, RT Praktijk Joyce Snijders.

Toestemming
Wil RT Praktijk Joyce Snijders deze gegevens verzamelen, dan is er toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RT Praktijk Joyce Snijders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
RT Praktijk Joyce Snijders neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, zonder dat daar een mens tussen zit. RT Praktijk Joyce Snijders gebruikt de volgende computerprogramma’s:Leerlingvolgsysteem Parnassys voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling van de betrokkene voor gegevens, Boomtestcentrum voor het scoren van gegevens voor betrokkene.

Overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RT Praktijk Joyce Snijders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Begeleidingsplan incl. evaluatie en/of observatie
 • Persoonsgebonden gegevens vanuit de genoemde computerprogramma’s

Wettelijke verplichting
Het bewaartermijn is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke, RT Praktijk Joyce Snijders, rust.

Delen van persoonsgegevens met derden
RT Praktijk Joyce Snijders verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RT Praktijk Joyce Snijders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RT Praktijk Joyce Snijders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RT Praktijk Joyce Snijders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rtpraktijkjoycesnijders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RT Praktijk Joyce Snijders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RT Praktijk Joyce Snijders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rtpraktijkjoycesnijders.nl